Best Birthday Wishes in Polish with English Translations

Are you searching for the perfect way to express your birthday wishes in Polish? Look no further! In this article, we’ll dive into the world of Polish birthday greetings, exploring a variety of heartfelt messages that will make your loved ones feel truly special. From traditional expressions to modern sentiments, Polish culture offers a rich tapestry of birthday wishes that capture the essence of celebration and joy. Join us as we explore how to say “Happy Birthday” in Polish and delve into the art of conveying sincere emotions through birthday greetings. Get ready to add a touch of Polish charm to your birthday messages and make someone’s special day even more memorable!

How to Say ‘Happy Birthday’ in Polish: English Translations Included

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój dzień będzie pełen radości i uśmiechu. – Happy birthday! May your day be full of joy and smiles.
Sto lat! Życzę Ci wiele zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. – Live a hundred years! I wish you lots of health, happiness, and fulfillment of dreams.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każda chwila tego dnia będzie magiczna. – Happy birthday! May every moment of this day be magical.
Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w życiu i wiele szczęścia w każdej dziedzinie. – I wish you fulfillment of all your dreams, success in life, and much happiness in every aspect.
Z okazji urodzin życzę Ci samych słonecznych dni, uśmiechu na twarzy i miłości w sercu. – On your birthday, I wish you nothing but sunny days, a smile on your face, and love in your heart.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech ten dzień będzie pełen niespodzianek i radości. – Happy birthday! May this day be full of surprises and joy.
Sto lat! Niech życie obdarzy Cię wieloma pięknymi chwilami i niezapomnianymi wspomnieniami. – Live a hundred years! May life bless you with many beautiful moments and unforgettable memories.
Z okazji urodzin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia marzeń. – On your birthday, I wish you lots of health, happiness, love, and fulfillment of dreams.
Sto lat! Niech Twój uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy, a radość z serca. – Live a hundred years! May your smile never fade from your face and joy from your heart.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy dzień Twojego życia będzie pełen szczęścia i sukcesów.- Happy birthday! May every day of your life be full of happiness and success.
W dniu Twoich urodzin życzę Ci spełnienia marzeń, sukcesów w życiu i wiecznej radości.- On your birthday, I wish you the fulfillment of dreams, success in life, and eternal joy.
Sto lat! Niech każdy kolejny rok przynosi Ci coraz więcej powodów do radości i dumy.- Live a hundred years! May each passing year bring you more reasons for joy and pride.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech ten dzień będzie dla Ciebie wyjątkowy i niezapomniany.- Happy birthday! May this day be special and unforgettable for you.
Życzę Ci z okazji urodzin dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia najskrytszych marzeń.- On your birthday, I wish you lots of health, happiness, love, and fulfillment of your deepest dreams.
Sto lat! Niech każdy dzień Twojego życia będzie pełen uśmiechu, miłości i spełnionych marzeń.- Live a hundred years! May every day of your life be full of smiles, love, and fulfilled dreams.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci, aby spełniało się to, o czym marzysz.- Happy birthday! I wish for your dreams to come true.
Sto lat! Niech każda chwila Twojego życia będzie wypełniona miłością i szczęściem.- Live a hundred years! May every moment of your life be filled with love and happiness.
W dniu Twoich urodzin życzę Ci wiele radości, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń.- On your birthday, I wish you lots of joy, smiles, and fulfillment of all your dreams.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech życie obdarzy Cię wieloma szczęśliwymi momentami.- Happy birthday! May life bless you with many happy moments.
Sto lat! Niech Twe serce zawsze pełne będzie miłości, a Twój umysł – radości.- Live a hundred years! May your heart always be full of love and your mind – of joy.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy Twój dzień będzie pełen pozytywnych emocji i sukcesów.- Happy birthday! May every day be filled with positive emotions and success.
Sto lat! Życzę Ci wiele zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń, które kryją się w Twoim sercu.- Live a hundred years! I wish you lots of health, prosperity, and fulfillment of the dreams hidden in your heart.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój uśmiech rozjaśnia świat wokół Ciebie.- Happy birthday! May your smile brighten the world around you.
Sto lat! Życzę Ci wiele pięknych chwil, które zostaną z Tobą na zawsze.- Live a hundred years! I wish you many beautiful moments that will stay with you forever.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy nowy dzień przynosi Ci radość i spełnienie.- Happy birthday! May every new day bring you joy and fulfillment.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień Twego życia był jak urodzinowa impreza pełna uśmiechu i radości.- Live a hundred years! I wish for every day of your life to be like a birthday party full of smiles and joy.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój życiowy szlak będzie pełen sukcesów i spełnienia marzeń.- Happy birthday! May your life’s journey be full of success and fulfillment of dreams.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy kolejny rok był lepszy od poprzedniego, a każdy dzień był pełen miłości.- Live a hundred years! I wish for each coming year to be better than the last, and each day to be filled with love.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój los będzie hojny w szczęście i pomyślność.- Happy birthday! May your fate be generous with happiness and prosperity.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień był jak najlepszy sen, a każda noc przynosiła spokojny sen.- Live a hundred years! I wish for each day to be like the best dream, and each night to bring peaceful sleep.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech życie obdarza Cię niezapomnianymi przygodami i wspaniałymi wspomnieniami.- Happy birthday! May life bless you with unforgettable adventures and wonderful memories.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień był pełen energii i pozytywnych emocji.- Live a hundred years! I wish for each day to be full of energy and positive emotions.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój uśmiech rozpromienia każdego, kto Cię spotyka.- Happy birthday! May your smile brighten everyone you meet.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy Twój dzień był jak najlepszy prezent, jaki tylko możesz otrzymać.- Live a hundred years! I wish for each of your days to be like the best gift you could ever receive.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech życie obdarza Cię spełnionymi marzeniami i sukcesami.- Happy birthday! May life bless you with fulfilled dreams and successes.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień był pełen radości, uśmiechu i miłości.- Live a hundred years! I wish for each day to be full of joy, smiles, and love.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój życiowy szlak będzie pełen pięknych widoków i niespodzianek.- Happy birthday! May your life’s journey be filled with beautiful sights and surprises.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień przynosił Ci nowe możliwości i sukcesy.- Live a hundred years! I wish for each day to bring you new opportunities and successes.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy Twój dzień będzie pełen pozytywnych doświadczeń i inspiracji.- Happy birthday! May every day be filled with positive experiences and inspiration.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy Twój krok prowadził Cię do celu, o którym marzysz.- Live a hundred years! I wish for every step you take to lead you to the goal you dream of.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy nowy rok życia przynosi Ci więcej radości i spełnionych marzeń.- Happy birthday! May each new year of your life bring you more joy and fulfilled dreams.
Sto lat! Życzę Ci, abyś zawsze miał powody do śmiechu i radości, niezależnie od sytuacji.- Live a hundred years! I wish for you to always have reasons to laugh and be joyful, no matter the situation.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój uśmiech będzie najpiękniejszym prezentem dla wszystkich wokół Ciebie.- Happy birthday! May your smile be the most beautiful gift for everyone around you.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień przynosił Ci nowe przygody i niezapomniane wspomnienia.- Live a hundred years! I wish for every day to bring you new adventures and unforgettable memories.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy dzień Twojego życia będzie pełen szczęścia i miłości.- Happy birthday! May every day of your life be full of happiness and love.
Sto lat! Życzę Ci, abyś nigdy nie tracił wiary w siebie i zawsze dążył do spełnienia swoich marzeń.- Live a hundred years! I wish for you to never lose faith in yourself and always strive to fulfill your dreams.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój talent i pasja otwierają przed Tobą nowe możliwości.- Happy birthday! May your talent and passion open up new opportunities for you.
Sto lat! Życzę Ci, aby każdy dzień przynosił Ci satysfakcję z osiągniętych celów i spełnionych marzeń.- Live a hundred years! I wish for every day to bring you satisfaction from achieved goals and fulfilled dreams.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy Twój dzień będzie wyjątkowy, tak jak Ty.- Happy birthday! May every day be special, just like you.
Sto lat! Życzę Ci, abyś zawsze był otoczony miłością i wsparciem najbliższych.- Live a hundred years! I wish for you to always be surrounded by love and support from your loved ones.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech każdy Twój dzień będzie jak kolorowy bukiet kwiatów – pełen piękna i radości.- Happy birthday! May every day be like a colorful bouquet of flowers – full of beauty and joy.
Sto lat! Życzę Ci, abyś nigdy nie zapominał cieszyć się drobnymi przyjemnościami życia i doceniać każdą chwilę.- Live a hundred years! I wish for you to never forget to enjoy life’s little pleasures and to appreciate every moment.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój los będzie łaskawy i obdarzy Cię spełnieniem wszystkich pragnień.- Happy birthday! May your fate be kind and bless you with the fulfillment of all your desires.
Sto lat! Życzę Ci, abyś miał zawsze siłę i determinację, by pokonywać życiowe trudności i osiągać sukcesy.- Live a hundred years! I wish for you to always have the strength and determination to overcome life’s challenges and achieve success.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twe marzenia będą jak gwiazdy na niebie – dalekie, ale zawsze osiągalne.- Happy birthday! May your dreams be like stars in the sky – distant, but always within reach.
Scroll to Top